ToS & Privacy Policy

ลิขสิทธิ์ ตลอดจนสิทธิใดๆ ในเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎบน Application GMM25 (“Application”) เป็นสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย และควบคุมดูแลโดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด (“บริษัท”) โดยบริษัทไม่อนุญาตให้มีการดัดแปลงหรือทำสำเนาเนื้อหาบน Application ไปใช้ งานอื่นไม่ว่าจะในรูปแบบใด

Application นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยัง Application อื่นๆ เจ้าของ Application จะไม่รับ ผิดชอบใดๆ ต่อความถูกต้อง เนื้อหา หรือการทำงานของ Application ของบุคคลที่สามนั้น การเชื่อมโยงใดๆ ไปยัง Application อื่นนั้นมีให้เพียงเพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการ Application แห่งนี้เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่ถูกส่งมายัง Application นี้ ถือว่าอยู่ภายใต้นโยบายความเป็น ส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อยู่บน Application นี้ โดยบริษัทมีอิสระที่จะใช้งานหรือทำสำเนาข้อมูลจากการสื่อสารแบบอื่นนอกเหนือจากนี้ทั้งหมดได้

ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ใช้งาน Application นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผ่าน Application นี้ และ/หรือก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชน รวมถึงการไม่ส่งหรือเผย แพร่ข้อมูล ที่ละเมิดสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการ ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

การควบคุม Application นี้ดำเนินการโดยสำนักงานในประเทศไทย หากผู้ใช้บริการเข้าสู่ Application นี้นอกราชอาณาจักร ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บังคับตามกฎหมายไทย

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถูกสร้างมาเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้าน การรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการอาจให้ไว้ผ่านทาง Application นี้ กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้ครบถ้วนก่อนใช้งาน Application

คำยินยอมของ ผู้ใช้บริการ เมื่อเข้าใช้งาน Application นี้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อผูก พันที่ระบุไว้ใน ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานข้างต้น และเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้บริการส่งข้อความ รูปภาพ ตลอดจนข้อมูลใดๆ มายัง Application นี้ แสดงว่าผู้ใช้บริการเห็นด้วย และให้ความยินยอม กับการรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

การเก็บข้อมูล ในบางส่วนของ Application นี้อาจมีการขอให้ผู้ใช้บริการส่งข้อมูล ระบุตัว บุคคลมาให้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถรับประโยชน์จากสิทธิพิเศษบางอย่างได้ หรือเพื่อเข้าร่วม กิจกรรมบางอย่าง ผู้ใช้บริการจะได้รับแจ้งว่ามีข้อมูลใดบ้าง ที่จำเป็นและข้อมูลใดบ้างที่ไม่จำ เป็นต้องใส่ เวลาที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ Application จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทางอ้อม ด้วยการใช้เทคโนโลยีหลายแบบ  ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับการรวบรวมไว้จะนำมาใช้สำหรับการนับ จำนวนผู้เข้าเยี่ยมใช้บริการ และระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเข้าใช้บริการ Application เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุง Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการการใช้งานของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการขอยอมรับรองว่าข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้ต่อบริษัท ประกอบการขอใช้บริการ Application นี้ เป็นข้อมูลของผู้ใช้บริการเอง และถูกต้องตรงกับความ เป็นจริงทุกประการ

การใช้และเปิดเผยข้อมูล โดยปกติแล้วข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บจะถูกใช้โดยบริษัทเท่านั้น แต่บริษัทอาจใช้ข้อมูลที่ได้จาก Application เพื่อใช้ในด้านต่างๆ เช่น การปรับปรุงเนื้อหาของ Application เพื่อปรับตั้ง Application ให้เหมาะกับผู้ใช้บริการ เพื่อสื่อสารข้อมูลกับผู้ใช้บริการ และเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด และวิจัยของบริษัท โดยผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัท นำข้อความ รูปภาพ ตลอดจนข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้บริการที่ส่งเข้ามายัง Application นี้ ออกเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ ของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำออกแพร่เสียง แพร่ภาพทางโทรทัศน์ตลอดจนช่องทางอื่นที่เกี่ยวข้องได้

ความปลอดภัย Application นี้ ปฏิบัติามขั้นตอนที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวจากการสูญหาย รวมถึงการป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การดัดแปลง หรือการทำลาย หากแต่ว่าไม่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใดที่ปลอดภัยสมบูรณ์แบบ หรือไร้ข้อผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อีเมล์ที่ส่งมาหรือส่งจาก Application นี้ก็อาจไม่ปลอดภัยก็ได้ 

การเชื่อมโยงกับ Application อื่น Application นี้อาจมีการเชื่อมโยง หรืออ้างอิงไปยัง Application อื่น เมื่อผู้ใช้บริการออกจาก Application นี้แล้ว ขอให้ผู้ใช้บริการโปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน ตลอดจนนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Application ที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการนั้น

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด