● LIVE แฉ (Rerun) / พ. 08:00 - 09:00, พ. 19:00 - 20:00 NEXT O Shopping / พ. 09:00 - 09:15
● LIVE แฉ (Rerun) / พ. 08:00 - 09:00, พ. 19:00 - 20:00 NEXT O Shopping / พ. 09:00 - 09:15

NEWSFEED

/ ข่าวอัพเดท
GMM25NEWSFEED
คสช. สั่งคลายล็อกพรรคแล้ว อนุญาตเลือกหัวหน้า-กรรมการบริหาร-ผู้สมัครพรรค แต่ยังห้ามหาเสียง

คสช. สั่งคลายล็อกพรรคแล้ว อนุญาตเลือกหัวหน้า-กรรมการบริหาร-ผู้สมัครพรรค แต่ยังห้ามหาเสียง

Admin GMM25 4653 Views

วันนี้ (14 กันยายน) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ซึ่งเป็นการ “คลายล็อก” พรรคการเมืองก่อนการเลือกตั้ง โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ข้อ 1 ว่าด้วยการมีทุนประเดิมของพรรคจำนวนหนึ่งล้านบาท และการจัดให้สมาชิกชำระค่าบำรุงพรรคให้ได้ไม่น้อยกว่า 5,000 คน ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่มีคำสั่ง คสช. ฉบับนี้

ข้อ 2 การอนุญาตให้พรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง อาทิ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ คำประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง และนโยบายของ พรรคการเมือง, เลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิก และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง, จัดตั้งสาขาพรรคการเมือง หรือแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด, รับสมาชิกพรรค, จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง และสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และกิจกรรมทางการเมืองอื่นที่ คสช.กำหนด

ข้อ 3 เกี่ยวกับจัดสรรเงินสนับสนุน จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองให้แก่พรรคการเมือง

ข้อ 4 เรื่องการทำไพรมารีโหวต โดยจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองจำนวนสี่คน และตัวแทนสมาชิกที่พรรคการเมืองเลือกจำนวนเจ็ดคน มีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองให้ความเห็นชอบ

ข้อ 5 เรื่องการเรียกเก็บค่าบำรุงพรรคการเมืองภายในสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ พรรคการเมืองจะเรียกเก็บค่าบำรุงพรรคการเมืองต่ำกว่าอัตราที่กำหนด ตามมาตรา 15 (15) ก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าสิบบาท

ข้อ 6 พรรคการเมืองจะดำเนินการประชาสัมพันธ์หรือติดต่อสื่อสารกับผู้ดำรงตำแหน่งใดๆภายในพรรคการเมืองและสมาชิกของพรรคการเมืองของตน โดยวิธีผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่การดำเนินการนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการหาเสียง ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะรักษาความสงบแห่งชาติอาจกำหนดลักษณะต้องห้ามของการประชาสัมพันธ์หรือการติดต่อสื่อสารที่จะมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือสั่งให้มีการระงับ การดำเนินการดังกล่าวก็ได้

และข้อ 7 ให้ กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.กำหนด และให้จัดทำและประกาศเขตเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อน พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้

(อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่)

6 share

บราวเซอร์ของคุณไม่รองรับ

กรุณาอัพเกรดหรือดาว์นโหลด